Kontakt
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
(18) 442-05-06
zso2@edu.nowysacz.pl
Unesco
Dojazd
Tabele ligi sportowej
Statystyki
Jesteś tutaj

liczniki

gościem od marca 2007 r.
Dzisiaj ta strona odwiedzona została już 650 razy.

Już są wakacje cieszmy się nimi! ;)
Technologie
Polecamy
Google Chrome Mozilla Firefox

Kadra nauczycieli
Obecne grono pedagogiczne (2015 r.)
Grono nauczycieli
Grono pedagogiczne w 2003 roku
Dyrekcja
mgr Dorota Smaga
Dyrektor
mgr Anna Szarek
Wicedyrektor
ds. dydaktycznych
mgr Małgorzata Biel
Wicedyrektor
ds. wychowawczych
Psycholog szkolny
mgr Joanna Dryla-Bogucka
Psycholog szkolny
mgr Anna Juśkiewicz
Pedagog szkolny
mgr Monika Gwiżdż-Smaga
Język polski
mgr Małgorzata Biel
mgr Leszek Bolanowski
mgr Dorota Dudek
mgr Beata Martelus-Szafer
mgr Jacek Ogorzałek
mgr Krystyna Sikora
mgr Joanna Szafran
mgr Kinga Szostak
Język angielski
mgr Beata Brońska
mgr Mateusz Cabała
mgr Justyna Gieracka
-->
mgr Aleksandra Hobler
mgr Iwona Kita
mgr Dorota Kotarba
mgr Marta Lorenc
mgr Monika Ogorzałek
mgr Edyta Pach
mgr Krystyna Piórkowska
mgr Monika Sojka
mgr Dorota Zygmunt
Język francuski
mgr Ewelina Krupa
mgr Agnieszka Tokarczyk
Język niemiecki
mgr Anna Szarek
mgr Sylwia Matląg
mgr Agnieszka Schmidt-Wilczek
mgr Mariusz Skowron
mgr Agnieszka Szkarłat
Historia
mgr Jerzy Horowski
mgr Anna Leśniak
mgr Grażyna Ogorzałek
mgr Aleksandra Opalska
mgr Krzysztof Siemion
Biologia
mgr Alicja Karpiel
mgr Marcin Maziarski
mgr Monika Dębska-Marchut
Chemia
mgr Sylwia Popardowska
Fizyka
mgr Barbara Dyrek
mgr Stanisław Piszczek
Matematyka
mgr Dorota Smaga
mgr Barbara Brzozowska-Batko
mgr Mariola Hasior
mgr Małgorzata Pazdan
mgr Jadwiga Szaban
mgr Agata Żelasko
Geografia
mgr Robert Zbieg
mgr Kamila Wiktor
Przedsiębiorczość
mgr Małgorzata Adamek
Informatyka
mgr Stanisław Piszczek
mgr Bogdan Potoniec
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Piotr Kucharski
Wiedza o kulturze / wychowanie do życia w rodzinie
mgr Marta Jacak
Wychowanie fizyczne
mgr Tadeusz Adamek
mgr Izabela Borzęcka
mgr Jurkowski Tomasz
mgr Mirosława Kasprzak
mgr Beata Kiercz
mgr Mariusz Rusak
mgr Robert Lora
mgr Tomasz Obrzut
mgr Łukasz Sommer
mgr Dorota Stolarczyk
mgr Tadeusz Wcześny
Religia
s. mgr Cecylia Bąk
mgr Stanisław Kwoka
mgr Paweł Szczygieł
Biblioteka
mgr Irena Gruca
mgr Anna Kutowska
Administracja
 • - główna księgowa
 • - sekretarz szkoły
 • mgr Ewelina Nalepa - sekretarka
 • - samodzielny referant
 • Przemysław Stawiarz - księgowy
 • Wojciech Sułkowski - informatyk
Pracownicy obsługi
 • Małgorzata Chronowska
 • Stanisława Fryzowicz
 • Maria Janur
 • Maria Oleksy
 • Małgorzata Pacholarz
 • Robert Rylewicz
 • Antoni Szczepanek
 • Michał Szeptak
 • Elżbieta Uroda
 • Barbara Wielgus
mgr Dorota Smaga - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Sączu, jest nauczycielem dyplomowanym ( od 20.07.2002) z 18 letnim stażem pracy pedagogicznej. 27 maja 1993r. ukończyła studia magisterskie w zakresie matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

Legitymuje się również I stopniem specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania matematyki.

W roku 2006 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie "Organizacji i zarządzania oświatą " w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Jest egzaminatorem i weryfikatorem egzaminu maturalnego z matematyki, bierze aktywny udział w pracach zespołów oceniających pisemne prace maturalne.

Prawidłowo planuje i realizuje program nauczania, właściwie odbiera metody pracy osiągając zaplanowane cele. Indywidualizuje proces nauczania i wymagania względem uczniów uwzględniając ich indywidualne możliwości. Zawsze prowadziła zajęcia dodatkowe zarówno dla młodzieży zdolnej, zainteresowanej przedmiotem i przygotowującej się do udziału w konkursach przedmiotowych jak i uczniów słabszych, mających trudności z opanowaniem programu.

Jej uczniowie co roku osiągają sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH " (laureaci i finaliści 2010 i 2011), Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych," Kangurze Matematycznym ", konkursie "Zobaczyć Matematykę " (laureaci i finaliści 2011), Małopolskim Konkursie Gimnazjalnym i innych różnych konkursach. Pracuje w komisjach różnych konkursów.

Sumiennie traktuje przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, o czym świadczą osiągane wysokie przez nich wyniki.

Uczniów ocenia systematycznie, obiektywnie wg. jasno określonych zasad. Stosuje innowacyjne formy integracji, systematycznie rozszerza kontakty ze środowiskiem wychowawczym ucznia. Wykorzystuje posiadaną wiedzę, potrafi stymulować rozwój osobowości. Umie zaobserwować oznaki trudności w życiu uczniów i podejmuje działania w celu samodzielnego ich rozwiązania. 10.11.2007 na zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego uczestniczyła, wraz ze swoją klasą ( która brała udział w produkcji filmu o prześladowaniach żydów), w wręczeniu nagród ludziom, którzy pomagali żydom podczas II wojny światowej.

Wzorowo układa się współpraca z rodzicami, których włącza w sprawy szkoły. Uczestniczy w różnych formach dokształcania i doskonalenia. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Przez wiele lat sprawowała opiekę nad studentami odbywającymi praktyki pedagogicznej w szkole, prowadziła zajęcia otwarte dla nauczycieli zgodnie z ustalonym planem. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego nauczyciela matematyki.

Troszczy się o wysoki poziom szkoły i jej dobre miejsce na mapie oświatowej Nowego Sącza.

Jest nauczycielem rzetelnym, punktualnym, zdyscyplinowanym, wymaga tego również od uczniów. Właściwie wykorzystuje czas przeznaczony na realizację zajęć lekcyjnych. W klasie panuje należyta dyscyplina, przestrzega obowiązujących zasad BHP. Dzięki wysokiej kulturze osobistej, twórczej postawie, pracowitości, zaangażowaniu, a także posiadanej wiedzy zyskała autorytet wśród uczniów, swoich kolegów i uznanie rodziców.

Prezentuje postawę szacunku do współpracowników. ×

dr Maria Kruczek - od 1973 r. nauczycielka historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu, a od 1985 roku do chwili obecnej wicedyrektor d/s wychowawczych w tej placówce.

Jest absolwentką Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiaj Uniwersytet Pedagogiczny), gdzie uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i uprawnienia egzaminatora maturalnego. Była współzałożycielką szkolnej "Solidarności".

Jest autorką ponad 30. publikacji z zakresu historii oświaty i biogramów zasłużonych nauczycieli. Opracowała monografię II LO i wydawnictwa pojubileuszowe na 100. lecie szkoły w 2003 roku. Zgromadziła duże zbiory archiwalne i bibliograficzne dotyczące placówki.

Od 1980 r. pełni funkcję sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Uczestniczy w Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich. W 2009 r. decyzją Ogólnopolskiego Walnego Zgromadzenia Delegatów uzyskała wraz z mężem dr. Władysławem Kruczkiem zaszczytny tytuł Honorowego Członka PTH, a w 2010 r. wyróżnienie w plebiscycie na Sądeczanina Roku. Od 1992 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego "Rocznika Sądeckiego", gdzie publikuje artykuły.

Uczestniczy aktywnie w pracach Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Współpracuje z instytucjami naukowymi i placówkami kultury. Inicjuje i organizuje wspólnie z PTH międzyszkolne i środowiskowe historyczne sesje popularnonaukowe. Jest organizatorką wycieczek historycznych dla młodzieży. Swoje zainteresowania historyczne umiejętnie wiąże z pracą wychowawczą. Dba o promocję II LO w środowisku.

Za swoją pracę pedagogiczną odznaczona została m. in. Odznaką za Zasługi dla Miasta Nowego Sącza i srebrnym Krzyżem Zasługi.

×
mgr Anna Szarek ×
mgr Barbara Brożek ×
mgr Joanna Dryla-Bogucka - absolwentka psychologii UJ (specjalizacja: defektologia), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Somatoterapii, Sekcji Hipnoterapii PTP. Trener w zakresie prowadzenia warsztatów edukacyjnych w biznesie (certyfikat i licencja Instytutu Terapii Gestalt), specjalista sztuki NLP w biznesie, ukończone studium z zakresu psychoterapii, wieloletni staż pracy w prowadzeniu grup treningowych. Współpracowała z MONARem, z Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej, obecnie współpracuje z Małopolskim Towarzystwem Oświatowym oraz Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. W psychologii szczególnie zajmuje się: psychologią społeczną, relacjami interpersonalnymi, mobbingiem. Poza zawodowe zainteresowania to: etnologia, sztuka, literatura oraz wszystko co się dzieje na świecie. No i jest autorką starej strony www II LO ;) ×
mgr Małgorzata Biel ×
mgr Leszek Bolanowski - pracuje w tutejszej szkole od 1983r. jako nauczyciel-polonista. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną na terenie szkoły oraz miasta. Jest założycielem, tekściarzem, aktorem i organizatorem kabaretu „Ergo”, który zgromadził na swoim koncie 37 nagród na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach. Na terenie II Liceum Ogólnokształcącego prowadził 2 kabarety „Ad hoc” oraz „Druga Zmiana”. Corocznie wraz z Samorządem Szkolnym pilotuje Festiwal Form Kabaretowych „Fafik”. Jest również inicjatorem wielu artystycznych imprez na terenie miasta, m in. 7 widowisk o charakterze historyczno-widowiskowo-okolicznościowo-rocznicowym, które prezentowane były w różnych miastach Polski, 20 benefisów sądeckich, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i popularnością w regionie. Prace dydaktyczno-wychowawczą wiąże z działalnością publicystyczną współpracując z TV-Kraków, radiem Echo. Obecnie od 1999r. jego drugim miejscem pracy jest PWSZ w Nowym Sączu, gdzie pełni funkcje asystenta. Jest autorem książki: „VII wieków Nowego Sącza” oraz dwóch innych pozycji: „Liściki i limeryki”, „Bardzo mała antologia sądeckiego limeryku”. ×
mgr Maria Drożdżak - po ukończeniu studiów na Wydziale Filologicznym UJ,od 1979 r. podjęła pracę nauczyciela-polonisty w II Liceum Ogólnokształcącym , gdzie do dzisiaj pracuje. W latach 1997-2000 związała się z sądeckim Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, pełniąc funkcję nauczyciela-metodyka do szkół średnich. Pracuje z uczniem zdolnym. Nauczyciel dyplomowany. ×
mgr Dorota Dudek ×
Beata Martelus-Szafer - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w tutejszym liceum od 1991r. W 1984r. zdobyła II nagrodę w Polsce w Konkursie na najlepszą pracę maturalną. ×
mgr Jacek Ogorzałek - Jacek Ogorzałek jest nauczycielem języka polskiego i pracuje od 30 lat w II LO w Nowym Sączu. Od samego początku swoje zainteresowania skupia na pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym humanistycznie, przyczyniając się do propagowania idei Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, tworząc tym samym wizerunek II LO jako jednej z najlepszych placówek oświatowych w woj. małopolskim i kraju. Od 15 lat rozwija intelektualne aspiracje swoich uczniów, którzy na szczeblu okręgowym rywalizują z kolegami z najlepszych krakowskich liceów. Spośród około 40. uczestników okręgowej olimpiady 8. zdobyło tytuł finalisty Ogólnopolskich potyczek z Literaturą i Językiem Polskim, tym samym zdobywając ideks na atrakcyjnych kierunkach w prestiżowych uczelniach w kraju i poza jego granicami (Francja): Michał Chabasiewicz(1997), Joanna Jasińska(1999), Paweł Sommer(2001), Ewelina Faron(2002 i 2003), Zofia Żak(2003), Marta Rokicka(2004), Dorota Budacz(2005). Jest nauczycielem, który od początku swojej kariery zawodowej stale podnosi swoje kwalifikacje. Uczestniczyl w latach 90. w szkoleniach, warsztatach metodycznych wzbogacając swój warsztat pracy, wtedy też zdobył I i II stopień specjalizacji. Prowadził lekcje otwarte dla nauczycieli z całego województwa, zaś swoje przemyślenia i praktyczny rozwiązania publikował na łamach zeszytów wydanych przez MCDN w Nowym Sączu. Przez 10 lat uczestniczył w warsztatach, w czasie których przygotowywano Nową Maturę. W roku 2001 otrzymał certyfikat egzaminatora, zaś w 2007 weryfikatora, stale podnosząc kwalifikacje w tym zakresie w Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Krakowie Na terenie szkoły prowadzi edukację teatralną, uczestnicząc wraz z młodzieżą w spektaklach oragizowanych przez Teatr Edukacji z Wrocławia i Teatr W. Siemaszkowej z Rzeszowa. Co roku sprawuje opiekę nad studentami polonistyki (UJ, KUL) dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami, udzielając swoim młodym i przyszłym kolegom fachowych rad. Jest nauczycielem, który aktywnie włącza się w proces przemian społeczno-politycznych, to właśnie z jego inicjatyy w 1989 r. wraz z innymi polonistami reaktywował związek zawodowy "Solidarność" pełniąc od dwóch lat obowiązki przewodniczącego tej organizacji na terenie szkoły. Odegrał ważną rolę w latach 2002-2003, bedą autorem jednego z rodziałów przygotowanej monografii na 100 lecie II LO. W roku szkolnym 2010/11 znalazł się w gornie 7. nauczycieli z woj. małopolskiego, którzy przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostali wyróżnieni za działalność olimpijską. ×
mgr Krystyna Sikora ×
mgr Kinga Szostak ×
mgr Beata Brońska ×
mgr Mateusz Cabała ×
mgr Jolanta Czaja ×
mgr Justyna Gieracka ×
mgr Aleksandra Hobler - ukończyła SLO "Splot", absolwentka filologii angielskiej, UJ. Interesuje się muzyką, śpiewa w chórze IMMACULATA, gra na gitarze. ×
mgr Iwona Kita ×
mgr Dorota Kotarba ×
mgr Edyta Pach ×
mgr Krystyna Piórkowska ×
mgr Monika Sojka ×
mgr Dorota Zygmunt ×
mgr Ewelina Krupa ×
`
mgr Sylwia Matląg ×
mgr Agnieszka Schmidt-Wilczek ×
mgr Sylwia Matląg ×
mgr Mariusz Skowron ×
mgr Adnieszka Szkarłat ×
mgr Teresa Bocheńska ×
mgr Dorota Damian ×
mgr Jerzy Horowski - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, który po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w II Liceum Ogólnokształcącym w 1989r. Ostatnio ukończył studia podyplomowe , zdobywając kwalifikacje do nauczania 2 przedmiotu : wiedzy o społeczeństwie. ×
mgr Anna Leśniak ×
mgr Aleksandra Opalska ×
mgr Krzysztof Siemion ×
mgr Alicja Karpiel ×
dr Katarzyna Socha ×
mgr Monika Dębska-Marchut ×
mgr Marta Frączek ×
mgr inż. Kasprzyk Marcelina ×
mgr Marta Postrożny ×
mgr Grzegorz Kornaś - Jest nauczycielem dyplomowanym. Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1980r. Od 1.IX.1980r. pracuje jako nauczyciel fizyki w szkołach ponadpodstawowych. W II Liceum Ogólnokształcącym zatrudniony został w roku 1985, gdzie pracuje do dzisiaj. W 1990r. ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Był wicedyrektorem II LO w latach 1990 – 1997. Jest egzaminatorem i weryfikatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Od 2005r. bierze udział w ocenianiu arkuszy egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego z fizyki. Jego uczniowie osiągają z egzaminu maturalnego wyniki przewyższające o kilkanaście procent średnią krajową, osiągają też sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH" (laureaci i finaliści 2012 i 2013) oraz w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym "Lwiątko". We współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza, od 2002r. promuje nauczanie fizyki przez Internet za pośrednictwem własnej witryny internetowej: http://www.fizyka.mnet.pl Można z niej pobrać pliki pdf z fragmentami internetowej książki: Powtórka z fizyki oraz setki zadań rachunkowych. Jest recenzentem podręczników i zbiorów zadań. Jego pierwsza publikacja ukazała się w 1984 roku w: Nuclear Instruments and Methods in Physics. Jest autorem trzech podręczników do nowej podstawy programowej: do klasy pierwszej - Fizyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, do klasy drugiej - Fizyka 1 – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, do klasy trzeciej - Fizyka 2 – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony (dwa tomy). Kieruje w II LO projektem "Wybieram eFizykę"- nowatorskim programie learningowym podnoszącym kluczowe kompetencje uczniów w zakresie fizyki. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. ×
mgr Barbara Dyrek ×
mgr Barbara Brzozowska - Batko ×
mgr Danuta Dudak-Pażucha ×
mgr Natalia Kutwa ×
mgr Krzysztof Laszczyk ×
mgr Małgorzata Pazdan ×
mgr Jadwiga Szaban - pracuje w tej szkole od 1988 roku, początkowo w niepełnym wymiarze godzin, a od 1999 na pełnym etacie. Uczy w klasach matematycznych. Jej wychowankowie odnoszš sukcesy w konkursie matematycznym "Międzyszkolne Zawody Matematyczne", gdzie zdobywają indeksy na wyższe uczelnie, oraz w konkursie "Kangur". Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem Nowej Matury. Od 1.09.2006 do 01.09.2011 pełniła funkcję wicedyrektora. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. ×
mgr Magdalena Wrona ×
mgr Aneta Gumulska ×
mgr Robert Zbieg ×
mgr Kamila Wiktor ×
mgr Stanisław Piszczek ×
mgr Bogdan Potoniec ×
mgr Antoni Miśkowicz ×
mgr Marta Jacak ×
mgr Agnieszka Unold ×
mgr Izabela Brożyna ×
mgr Mirosława Kasprzak ×
mgr Beata Kiercz - absolwentka II LO z 1995r. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie - kierunek: wychowanie fizyczne. Ma uprawneinia instruktorki fitness. ×
mgr Mariusz Rusak ×
mgr Łukasz Sommer - pracuje w tutejszej szkole od 1998r., posiada tytuł trenera II klasy z zakresu koszykówki. Jest zawodnikiem i jednocześnie trenerem klubu Sądeckiego Towarzystwa Sportowego. ×
mgr Tadeusz Wcześny ×
mgr Agnieszka Wójsik ×
ks. mgr Janusz Faltyn ×
s. mgr Cecylia Bąk ×
mgr Stanisław Kwoka ×
mgr Irena Gruca ×
mgr Anna Kutowska ×
- ×